На този сайт musicidol3.btv.bg може да попълните онлайн регистрационния фурмоляр за Music Idol 3

Формуляра е доста дълък.


Ето и условията за участие в Music Idol 3

Правила и Условия

Кандидатите ще бъдат избирани от Изъплнителния продуцент на проекта Music Idol - Междинна станция и неговото решение ще бъде окончателно.

Вашите кандидатури ще бъдат взети под внимание единствено ако формулярите са правилно попълнени. В случай, че сте под 18 години този формуляр трябва да бъде попълнен и от вашите родители/настойници, в определената секция.

В случай, че се явявате като група, всеки член на групата (и ако е необходимо родителити/настойниците) трябва да попълнят отделно този формуляр.

Информацията която предоставяте тук може да бъде използвана в програмата в случай че бъдете избран за участник в програмата.

Вие трябва да сте гражданин с валиден документ за самоличност. Трябва да сте най-малко на 16 години, навършени не по-късно от 20 януари 2008. Когато бъдете поканен на прослушване ще трябва да предоставите на Изъплнителния продуцент документ удостоверяващ това (лична карта, паспорт, акт за раждане) Всеки един кандидат, който няма навършени 18 години ще трябва да предостави в деня на прослушването и нотариално заверен документ (свободен текст или настоящия формуляр), удостоверяващ съгласието на двамата родители/настойници. В случай, на невъзможност на един от родителите да подпише документа, то причината трябва да бъде изложена писмено в свободен текст и единят родител/настойник поема отговорността за съгласието на другия родител/настойник.


Прочели сте, разбирате и сте съгласни с правилата и условията на програмата Music Idol, както и с условието, че правилата могат да бъдат променени по всяко време и единствено по усмотрение на Изпълнителния продуцент и вие сте обвързани с тези правила, като кандидат за участник. Решенията на изпълнителния продуцент са окончателни.

Всяка лична информация изложена в този формуляр, трябва да отговаря на истината, да бъде точна и в никакъв случай подвеждаща.

Изпълнителният продуцент запазва правото си да ви дисквалифицира (или вашата група) в случай че сте предоставили невярна, неточна или подвеждаща информация и/или лични данни, ако не отговаряте на условията за кандидат на програмата Music Idol или не спазвате правилата на програмата и/или нарушавате условията им.

Нямате право, без писменото съгласие на изпълнителния продуцент, да обсдъждате с трети страни информация съврзана с Формуляра, Програмата, вашето участие, продукционния екип или други кандидати в програмата, както и каквато и да е информация станала ви известна ( включително, без ограничения, такава свързана с излъчващата телевизия bTV, изпълнителния продуцент Междинна станция, спонсори на програмата) с изключение на случаите, в които тази информация е вече публично представена и известна.

Първия Български Бутон за споделяне

Posted in Етикети: Публикувано от Vasil в 12:52 ч.